مركز آموزشهاي تخصصي تبليغ حوزه علميه قم
پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی

پاسخنامه طرح بینش مطهر 2
 پاسخنامه طرح بینش مطهر
 هر فرد فقط یکبار میتواند پاسخنامه را پر کند، لذا در پاسخگویی به سوالات دقت لازم را مبذول دارید.
توجه : ممکن است هر سوال بیش از یک پاسخ صحیح داشته باشد.
تذکر : ارسال بسته های فرهنگی بعدی منوط به شرکت در آزمون ذیل می باشد.
 نام :  *
 نام خانوادگی :  * 
 
 کد مرکز مدیریت :
 کد ملی :
 شماره همراه :
 
 
 
 
   
 پاسخنامه کتاب خدا در زندگی انسان
 1-  الف- ب-  ج-  د-
 2-  الف- ب-  ج-  د-
 3-  الف- ب-  ج-  د-
 4-  الف- ب-  ج-  د-
 5-  الف- ب-  ج-  د-
 6-  الف- ب-  ج-  د-
 7-  الف- ب-  ج-  د-
 8-  الف- ب-  ج-  د-
 9-  الف- ب-  ج-  د-
 10-  الف- ب-  ج-  د-
 11-  الف- ب-  ج-  د-
 12-  الف- ب-  ج-  د-
 13-  الف- ب-  ج-  د-
 14-  الف- ب-  ج-  د-
 15-  الف- ب-  ج-  د-
 16-  الف- ب-  ج-  د-
 17-  الف- ب-  ج-  د-
 18-  الف- ب-  ج-  د-
 19-  الف- ب-  ج-  د-
 20-  الف- ب-  ج-  د-
 پاسخنامه کتاب سیره نبوی
1-  الف- ب-  ج-  د-
 2-  الف- ب-  ج-  د-
 3-  الف- ب-  ج-  د-
 4-  الف- ب-  ج-  د-
 5-  الف- ب-  ج-  د-
 6-  الف- ب-  ج-  د-
 7-  الف- ب-  ج-  د-
 8-  الف- ب-  ج-  د-
 9-  الف- ب-  ج-  د-
 10-  الف- ب-  ج-  د-
 11-  الف- ب-  ج-  د-
 12-  الف- ب-  ج-  د-
 13-  الف- ب-  ج-  د-
 14-  الف- ب-  ج-  د-
 15-  الف- ب-  ج-  د-
 16-  الف- ب-  ج-  د-
 17-  الف- ب-  ج-  د-
 18-  الف- ب-  ج-  د-
 19-  الف- ب-  ج-  د-
 20-  الف- ب-  ج-  د-
 

مركز مديريت حوزه علميه قم
Copyright © 2010 Hawzah Qom. All rights reserved /  support